e-hvtd v2.0 (9175)

嚇唬 hách hách
♦Dọa nạt, làm cho sợ. ◇Lão tàn du kí : Duy khủng hậu thế nhân bất sùng phụng tha đích giáo, sở dĩ thuyết xuất hứa đa thiên đường địa ngục đích thoại lai hách hách nhân , (Đệ cửu hồi).