e-hvtd v2.0 (9175)

猜測 sai trắc
♦Lường, liệu, suy đoán. ◇Mao Thuẫn : Tha hựu tri đạo chẩm dạng tại nhân môn đích mi nhãn trung sai trắc tha môn đích nội tâm đích động cơ (Dã tường vi , Nhất cá nữ tính ).