e-hvtd v2.0 (9175)

集鎮 tập trấn
♦Thành thị. § Khu dân cư nhỏ hơn huyện.