e-hvtd v2.0 (9175)

要不 yếu bất
♦Nếu không, nếu không như thế. ◎Như: yếu bất, ngã môn hồi khứ bãi! , !