e-hvtd v2.0 (9175)

尚父 thượng phủ
♦§ Cũng viết là: .
♦Chỉ Lã Vọng . § Ý tôn kính như bậc cha.
♦Sau dùng để tôn xưng bậc đại thần.◇Tam quốc diễn nghĩa : (Trác) tự thử dũ gia kiêu hoành, tự hiệu vi Thượng phủ (), (Đệ bát hồi).