e-hvtd v2.0 (9175)

純樸 thuần phác
♦§ Cũng viết là .
♦Gỗ chưa đẽo gọt. ◇Trang Tử : Cố thuần phác bất tàn, thục vi hi tôn? , ? (Mã đề ) Cho nên gỗ không đẽo gọt, lấy gì làm chén cúng?
♦Thật thà, chất phác. ◇Cát Hồng : Nẵng cổ thuần phác, xảo ngụy vị manh , (Bão phác tử , Minh bổn ).