e-hvtd v2.0 (9175)

駕照 giá chiếu
♦Bằng lái xe. ◎Như: tha chung ư thông quá khảo thí, nã đáo giá chiếu liễu , .