e-hvtd v2.0 (9175)

融化 dung hóa
♦Tan chảy, dung giải. ◇Băng Tâm : San thượng đích tuyết, vũ đả phong xuy, hoàn toàn dung hóa liễu , , (Kí tiểu độc giả , Thập tam).
♦Dung hội, dung hợp. ◇Trương Đoan Nghĩa : Tác thi yếu dung hóa, khởi khả chấp nhi bất thông , (Quý nhĩ tập , Quyển thượng).