e-hvtd v2.0 (9175)

忽略 hốt lược
♦Sơ hốt, không chú ý. ◇Hán Thư : Triều đình hốt lược, bất triếp đốc trách, toại chí diên mạn liên châu , , (Vương Mãng truyện ).
♦Coi thường, khinh thị. ◇Tùy Thư : Trụ tính sơ suất bất luân, tự thị tài đại, uất uất ư bạc hoạn, mỗi phụ khí lăng ngạo, hốt lược thì nhân , , , , (Văn học truyện , Vương Trụ ).