e-hvtd v2.0 (9175)

閫臣 khổn thần
♦Chỉ đại thần ngoại nhậm.