e-hvtd v2.0 (9175)

良機 lương cơ
♦Cơ hội tốt. ◎Như: lương cơ bất khả thất .