e-hvtd v2.0 (9175)

剛才 cương tài
♦§ Cũng viết là .
♦Vừa, chỉ.
♦Trước đó không lâu, vừa mới. ◇Hồng Lâu Mộng : Một thập yêu thuyết đích, nhĩ hảo hảo nhi đích bồi ngã môn đích ngư bãi. Cương tài nhất cá ngư thượng lai, cương cương nhi đích yếu điếu trước, khiếu nhĩ hổ bào liễu , . , , (Đệ bát thập nhất hồi) Không nói gì cả, anh phải đền con cá cho chúng tôi đi. Vừa rồi một con cá nổi lên, tôi định câu, thì bị anh làm nó sợ lặn đi mất.