e-hvtd v2.0 (9175)

聯繫 liên hệ
♦Liên lạc. ◎Như: thỉnh dĩ điện thoại dữ ngã liên hệ .