e-hvtd v2.0 (9175)

混亂 hỗn loạn
♦Lộn xộn, không trật tự. ◇Nam sử : Thì Cảnh (Hầu Cảnh) kí tốt chí, bách tính cạnh nhập, công tư hỗn loạn, vô phục thứ tự (), , , (Dương Khản truyện ).
♦Nhiễu loạn, làm cho hỗn loạn. ◇Hồng Lâu Mộng : Vưu nhị thư thính kiến mã náo, tâm hạ tiện bất tự an, chỉ quản dụng ngôn ngữ hỗn loạn Giả Liễn , 便, (Đệ lục thập ngũ hồi) Dì Hai nghe thấy ngựa kêu náo động, trong bụng rất áy náy, chỉ cứ nói làm Giả Liễn rối tung.
♦Không yên định.