e-hvtd v2.0 (9175)

嗟乎 ta hồ
♦Thán từ. § Cũng viết là ta hồ . Biểu thị cảm thán. ◇Hàn Phi Tử : Ta hồ! Thần hữu tam tội, tử nhi bất tự tri hồ? ! , ? (Nội trữ thuyết hạ ).