e-hvtd v2.0 (9175)

儳道 sàm đạo
♦Đường tắt. ◇Hậu Hán Thư : Tiến kinh, trì tòng sàm đạo quy doanh , (Hà Tiến truyện ) (Hà) Tiến sợ hãi, ruổi ngựa theo đường tắt về doanh trại.