e-hvtd v2.0 (9175)

映照 ánh chiếu
♦Soi sáng, chiếu rọi. ◎Như: tịch dương ánh chiếu hạ, thủy quang lân lân, sát thị mĩ lệ , , .
♦Hô ứng. ◇Diệp Đình Quản : Thử thuyết tự minh nguyên ủy, thứ ư tiền hậu sự hữu ánh chiếu , (Xuy võng lục , Lập Trung Vương Dư vi thái tử ).