e-hvtd v2.0 (9175)

浸潯 thâm tầm
♦Từ từ tiến tới, phát triển từ từ. ◇Sử Kí : Thị tuế, thiên tử thủy tuần quận huyện, thâm tầm ư Thái San hĩ , , (Phong thiện thư ).
♦Dần dần, dần dà. ◇Đái Danh Thế : Nhi dư toại bất năng thường cư Nghiễn Trang, mỗi tuế bất quá nhị tam duyệt nguyệt, tức xuất du ư ngoại, bôn tẩu lưu li, nhi dư dĩ thâm tầm lão hĩ , , , , (Nghiễn Trang kí ).