e-hvtd v2.0 (9175)

奢侈品 xa xỉ phẩm
♦Dụng phẩm xa hoa. § Thường chỉ những món tiêu pha để vui chơi, trang sức, v.v. ★Tương phản: tất nhu phẩm .