e-hvtd v2.0 (9175)

約束 ước thúc
♦Trói, buộc. ◇Trang Tử : Ước thúc bất dĩ mặc tác (Biền mẫu ) Buộc chặt với nhau mà không cần dùng dây chạc.
♦Hạn chế, quản thúc, gò bó. ◇La Ẩn : Phi tín nghĩa chi sở ước thúc (Sàm thư , Thị phú ).
♦Pháp lệnh, kỉ luật, quy chương. ◇Văn Tử : Ước thúc tín, hiệu lệnh minh (Thượng nghĩa ).
♦Ước định. ◇Hán Thư : Vô văn thư, dĩ ngôn ngữ vi ước thúc , (Hung nô truyện thượng ).