e-hvtd v2.0 (9175)

教授 giáo thụ
♦Truyền thụ kiến thức, nghề nghiệp. ◇Hậu Hán Thư : Giáo thụ đệ tử hằng ngũ bách dư nhân, mỗi xuân thu hưởng xạ, thường bị liệt điển nghi , , (Lưu Côn truyện ) Truyền thụ đệ tử đã từng hơn năm trăm người, mỗi mùa trong năm làm lễ bắn tên, đầy đủ nghi thức.
♦Tên chức quan. § Ngày xưa làm quan (ở châu, huyện...) chuyên dạy học hoặc lo về thi cử.
♦Tiếng tôn xưng thầy dạy học.
♦Chức vụ có học hàm giáo sư đại học (cao đẳng học hiệu).