e-hvtd v2.0 (9175)

正常 chánh thường
♦Bình thường, phù hợp với quy luật chung. ◎Như: sanh hoạt chánh thường .