e-hvtd v2.0 (9175)

分隔 phân cách
♦Chia lìa, li biệt. ◇Hậu Hán Thư : Hành lộ thảng thốt, phi trần khế khoát chi sở, khả cộng đáo tiền đình túc tức, dĩ tự phân cách , , 宿, (Phạm Nhiễm truyện ) Trên đường vội vã, chẳng phải là chốn cũ bày tỏ nỗi niềm xa cách lâu ngày, sao có thể cùng nhau đến trước biên đình nghỉ bước, mà nói chuyện biệt li.
♦Ngăn cách, cách trở.