e-hvtd v2.0 (9175)

客星 khách tinh
♦Chỉ ngôi sao mới xuất hiện trong không trung. Có khi chỉ sao chổi.
♦Đặc chỉ ẩn sĩ Nghiêm Quang (đời Đông Hán). Có lần cùng vua Quang Vũ truyện trò, rồi cùng nằm ngủ; Nghiêm Quang đè chân lên cả bụng vua; ngày hôm sau quan thái sử tâu có sao khách tinh phạm phải chòm sao Ngự rất gấp; vua cười nói: Cố nhân của ta Nghiêm Tử Lăng cùng nằm ngủ đấy thôi.
♦Theo thần thoại truyền thuyết, Thiên Hà tương thông với biển, mỗi năm vào tháng tám có bè qua lại. Có người cưỡi bè lên trời gặp gỡ Khiên Ngưu đàm luận. Sau khi trở về, tới nước Thục, Nghiêm Quân Bình báo rằng: Ngày đó tháng đó năm đó có khách tinh phạm phải sao Khiên Ngưu. Tính ra đúng là khi người này đến Thiên Hà.