e-hvtd v2.0 (9175)

頹唐 đồi đường
♦Suy yếu, tàn tạ. ◇Chu Tự Thanh : Na tri lão cảnh khước như thử đồi đường (Bối ảnh ).
♦Tinh thần bạc nhược, không phấn khởi. ◇Lưu Bán Nông : Đồi đường nhất lão tăng, Đương song phùng phá nạp , (Du hương san kỉ sự ).