e-hvtd v2.0 (9175)

否定 phủ định
♦Không thừa nhận, không tán thành.