e-hvtd v2.0 (9175)

騷人 tao nhân
♦Khuất Nguyên làm bài Li tao , nhân đó gọi Khuất Nguyên hoặc tác giả Sở từ tao nhân . ◇Lí Bạch : Chánh thanh hà vi mang, Ai oán khởi tao nhân , (Cổ phong ).
♦Chỉ thi nhân, văn nhân. ◇Tuyên Hòa họa phổ : Ngô vi họa như tao nhân phú thi ngâm vịnh tình tính nhi dĩ (Lí Công Lân ).