e-hvtd v2.0 (9175)

騷人墨客 tao nhân mặc khách
♦Người phong nhã khách văn chương. § Xem tao nhân .