e-hvtd v2.0 (9175)

同床各夢 đồng sàng các mộng
♦Cùng giường mà khác mộng. Nghĩa bóng: Cùng sống chung hoặc làm việc chung nhưng ý kiến, quan điểm, chí hướng khác biệt nhau. § Cũng nói đồng sàng dị mộng .