e-hvtd v2.0 (9175)

毗尼 bì ni
Bì-ni dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là giới luật.