e-hvtd v2.0 (9175)

吉服 cát phục
♦Quần áo tốt lành, tức quần áo thường ngày, được mặc lại khi hết tang (vì quần áo tang gọi là hung phục ).