e-hvtd v2.0 (9175)

瀾汗 lan hãn
♦Mênh mông, bao la (thế nước).