e-hvtd v2.0 (9175)

吉夕 cát tịch
♦Đêm tốt lành, tức đêm tân hôn. ◎Như: cát tịch tân bằng mãn tọa 滿.