e-hvtd v2.0 (9175)

牽牛織女 khiên ngưu chức nữ
♦Chỉ sao Khiên Ngưu và sao Chức Nữ . ◎Như: tương truyền nông lịch thất nguyệt thất nhật vi Khiên Ngưu Chức Nữ tương hội chi thì .