e-hvtd v2.0 (9175)

吉人 cát nhân
♦Người tốt. ☆Tương tự: cát sĩ , thiện nhân . ★Tương phản: ác nhân .