e-hvtd v2.0 (9175)

崩逝 băng thệ
♦Vua chết. ◇Chiêu Liên : (Thái Định đế) băng thệ hậu, Thanh Cung tiễn tộ, thống tự hữu quy (), , (Khiếu đình tạp lục , Nguyên Thái Định đế ).