e-hvtd v2.0 (9175)

疆埸 cương dịch
♦Quốc giới, biên cảnh. ◇Tả truyện : Cương dịch chi sự, thận thủ kì nhất, nhi bị kì bất ngu , , (Hoàn Công thập thất niên ).
♦Bờ ruộng. ◇Thi Kinh : Trung điền hữu lư, Cương dịch hữu qua , (Tiểu nhã , Tín nam san ) Trong ruộng có nhà, Bờ ruộng có (trồng) dưa.
♦Chiến trường. § Tục viết lầm với cương trường .