e-hvtd v2.0 (9175)

多元 đa nguyên
♦Đa chủng, đa dạng. ◎Như: hiện đại xã hội trung, gia đình hình thái dĩ phi thường đa nguyên , .