e-hvtd v2.0 (9175)

不壞身 bất hoại thân
♦Phật giáo gọi pháp thân của chư Phật vô sinh vô diệt là bất hoại thân . ◇Niết Bàn kinh : Vân hà đắc trường thọ, Kim cương bất hoại thân , (Thọ mệnh phẩm ).