e-hvtd v2.0 (9175)

局內人 cục nội nhân
♦Người trong cuộc, người tham dự sự việc. ◎Như: nhĩ thị cá cục nội nhân, giá kiện sự nhĩ bất năng tọa thị bất quản , .