e-hvtd v2.0 (9175)

瀛洲 doanh châu
Doanh Châu là tên một trong ba ngọn núi ngày xưa cho là chỗ tiên ở. Hai núi kia là Bồng Lai Phương Trượng . § Ngày xưa gọi gia quyến nhà người khác là doanh quyến nghĩa là ca tụng như dòng dõi nhà tiên vậy.