e-hvtd v2.0 (9175)

集諦 tập đế
♦Chữ nhà Phật, là một đế trong tứ đế (khổ, tập, diệt, đạo). Tập đế là nguyên nhân sinh ra khổ.