e-hvtd v2.0 (9175)

不服 bất phục
♦Không chịu theo. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Dĩ thừa tướng thiên uy, hà sở bất phục? , (Đệ tam thập tam hồi) Oai thừa tướng như trời, đâu mà chẳng chịu theo?
♦Không thích ứng. ◎Như: bất phục thủy thổ không hợp khí hậu đất đai.