e-hvtd v2.0 (9175)

佯狂 dương cuồng
♦Giả khùng, giả trang điên rồ. § Cũng viết là dương cuồng . ◇Tô Thức : Dương cuồng cấu ô, bất khả đắc nhi kiến , (Phương Sơn Tử truyện ) Giả cuồng bôi nhọ, không cho ai thấy.