e-hvtd v2.0 (9175)

筆跡 bút tích
♦Chữ viết. § Cũng như tự tích . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trình Dục trám đắc Từ mẫu bút tích, nãi phỏng kì tự thể, trá tu gia thư nhất phong , , (Đệ tam thập lục hồi) Trình Dục lừa biết được chữ viết của mẹ Từ Thứ , liền bắt chước theo dạng chữ viết của bà, giả viết một lá thư về nhà (Từ Thứ).
♦Chỉ tác phẩm thư họa. ◇Tân Đường Thư : Trẫm thường ư Phật miếu kiến khanh bút tích, tư chi cửu hĩ , (Liễu Công Quyền truyện ) Trẫm thường xem thư họa của khanh ở miếu Phật, nghĩ đến đã lâu rồi.
♦Chỉ kĩ thuật bút pháp về thư họa. ◇Tống Linh Ô : Tính đốc học, vưu hảo văn tảo, thiện bút tích , , (Nguyên trạm mộ chí ) Tính chăm học, rất có tài văn chương, giỏi bút pháp thư họa.