e-hvtd v2.0 (9175)

照舊 chiếu cựu
♦Y như trước, không có gì thay đổi. ◇Nho lâm ngoại sử : Minh nhật nhất cá khách bất thiêm, nhất cá khách bất giảm, hoàn thị ngã môn chiếu cựu lục cá nhân , , (Đệ tứ thập cửu hồi) Hôm sau không có thêm một người khách nào, chẳng bớt đi một người khách nào, trước sau vẫn y nguyên là sáu người chúng tôi.
♦☆Tương tự: hoàn thị , chiếu dạng , nhưng cựu .