e-hvtd v2.0 (9175)

黃湯 hoàng thang
♦Rượu. ◇Văn minh tiểu sử : Na tri phùng chủ sự đảo bất tại ý, dĩ thị quán bão liễu hoàng thang, mãn diện phi hồng, thiểu bất đắc ứng thù nhất phiên , , 滿, (Đệ tam nhất hồi).