e-hvtd v2.0 (9175)

分崩離析 phân băng li tích
♦Chia rẽ, phân hóa, tan rã.
♦☆Tương tự: li tâm li đức , nhĩ ngu ngã trá .
♦★Tương phản: phân cam cộng khổ , đồng cam cộng khổ , đồng tâm đồng đức , đồng tâm hiệp lực , đồng chu cộng tế , hòa trung cộng tế , kiên như bàn thạch , an nguy dữ cộng .