e-hvtd v2.0 (9175)

鼠竄 thử thoán
♦Như chuột sợ người, kinh hoàng chạy trốn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lí Quyết bão đầu thử thoán, hồi kiến Đổng Trác , (Đệ lục hồi) Lí Quyết ôm đầu hoảng sợ lủi trốn, về xin gặp Đổng Trác.