e-hvtd v2.0 (9175)

對圓 đối viên
♦Hai bên đánh nhau bày trận thế.